WYKŁADY

WYKŁADY 2015

W 2015 roku cykl wykładów wygłosi Radosław Nowakowski – oryginalny muzyk i pisarz, mieszkający i tworzący w Dąbrowie Dolnej, w Górach Świętokrzyskich. Jego twórczość muzyczna (zwłaszcza jako członka kultowego zespołu Osjan) i pisarska jest nieklasyfikowalna. Radosław Nowakowski jest autorem opowieści i traktatów filozoficznych, które składają się na cykl Nieopisanie świata; jest artystą totalnym, który każdy element dzieła (forma, treść) tworzy samodzielnie.

Strona domowa Radosława Nowakowskiego i prowadzonego przez niego wydawnictwa: www.liberatorium.com

Szczegóły prelekcji, które Radosław Nowakowski wygłosi w 2015 roku, zostaną podane w późniejszym czasie.

WYKŁADY 2014

W roku 2014 cykl wykładów wygłosił dr hab. Dariusz Czaja z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – polski antropolog kultury, badający związki antropologii i filozofii z literaturą piękną. Eseistyczna część publikacji Dariusza Czai jest zredagowana pięknym, literackim językiem, co wielokrotnie potwierdzone zostało w recenzjach takich prac jak Lekcje ciemności (Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2009) oraz Gdzieś dalej, gdzie indziej (Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2010).

 Dariusz Czaja jest autorem książek z zakresu filozofii, antropologii kulturowej i literatury:
  • Sygnatura i fragment. Narracje antropologiczne, Kraków 2004.
  • Anatomia duszy. Figury wyobraźni i gry językowe, Kraków 2005.
  • Lekcje ciemności, Wołowiec 2009.
  • Gdzieś dalej, gdzie indziej, Wołowiec 2010.
  • Znaki szczególne. Antropologia jako ćwiczenie duchowe, Kraków 2013.

Redagował prace zbiorowe:

  • Mitologie popularne. Szkice z antropologii współczesności, Kraków 1994.
  • Metamorfozy ciała. Świadectwa i interpretacje, Kraków 1999.
  • Inne przestrzenie, inne miejsca, Wołowiec 2013.

Tytuł prelekcji 2014: „ANTROPOLOGIA I FIKCJE” Wprowadzenie: „W proponowanym cyklu czterech wykładów zastanawiam się nad korzyściami, jakie może przynieść antropologiczna lektura tekstu literackiego. Inaczej mówiąc: chcę pokazać literaturę jako szczególne ź r ó d ł o antropologicznego poznania. Jako intrygujące i wiarygodne źródło wiedzy o człowieku w jego zachodniej edycji. Jako szczególny zapis doświadczenia i jako trop rzeczywistości. Interesują mnie więc nie funkcje estetyczne literatury (np. poetyka dzieła), dobrze opisane przez literaturoznawstwo, ale przede wszystkim jej możliwości poznawcze. Zajmuje mnie to, w jaki sposób światy wyobrażone (literackie fikcje) mogą problematyzować wielkie pytania antropologiczne i zgłaszać swoje roszczenia poznawcze. Staram się sprawdzić zasadność tezy sformułowanej przez Johna Graya: ‚Niektóre prawdy można powiedzieć tylko w fikcji literackiej’. Każda z kolejnych czterech odsłon jest poświęcona wnikliwej lekturze j e d n e g o tylko dzieła literackiego. Poszczególne tytuły zostały dobrane tak by, z jednej strony, zaprezentować wyraziście jedno z fundamentalnych pytań filozofii człowieka, z drugiej, uwrażliwić na związki antropologii kultury z innymi dyscyplinami humanistycznymi.

Fotografię Dariusza Czai (na slajdzie) wykonała Ewa Lempp.